Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Μαυρομιχάλη 35

Ποιες είναι οι γλωσσικές διαταραχές;

Στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές ανήκουν μια σειρά γλωσσικών δυσκολιών που επηρεάζουν σημαντικά το λόγο και την επικοινωνία των παιδιών. Επιδημιολογικά οι συνηθέστερες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές είναι η ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI), η γλωσσική καθυστέρηση και η λεκτική δυσπραξία.

Τι είναι η sli;

Με τον όρο ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI) περιγράφονται σημαντικές γλωσσικές δυσκολίες που δεν ανάγονται σε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Η ειδική γλωσσική διαταραχή λοιπόν, δεν είναι παράγωγο κάποιας άλλης διαταραχής (αυτισμός, σύνδρομα νοητικής υστέρησης, κώφωση κτλ.) Ακόμα, δεν οφείλεται σε παράγοντες του κοινωνικού ή σχολικού περιβάλλοντος του παιδιού. Τα κύρια συμπτώματα της SLI είναι τα ελλείμματα σε πολλούς τομείς του λόγου (Άρθρωση, Φωνολογία, Σημασιολογία, Μορφοσύνταξη) τόσο σε εκφραστικό αλλά και σε αντιληπτικό επίπεδο.

Πώς αντιμετωπίζεται η λεκτική δυσπραξία;

Η λεκτική δυσπραξία περιγράφει τις περιπτώσεις των παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολία στο σχεδιασμό και στην παραγωγή λόγου. Με άλλα λόγια, στη λεκτική δυσπραξία το παιδί ξέρει τι θέλει να πει αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει ή/και να συντονίσει σωστά τις κινήσεις της γλώσσας, των χειλιών κτλ. που απαιτούνται για να εκφέρει λόγο. Έτσι, η ομιλία του είναι δυσνόητη ή και ακατανόητη. Η έγκαιρη λoγοθεραπευτική παρέμβαση είναι απαραίτητη καθώς η φύση της διαταραχής αυτής επιβάλει μεγάλη συχνότητα συνεδριών, ενώ η αποκατάσταση της μπορεί να είναι χρονοβόρα. Η ηλικία ένταξης στο πρόγραμμα είναι καίριας σημασίας. Όσο νωρίτερα συμβεί αυτό, τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση της θεραπείας (Πρώιμη παρέμβαση).

Ποια η σχέση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής και του αυτισμού;

Η ειδική γλωσσική διαταραχή και ο αυτισμός αποτελούν δύο εντελώς διακριτές καταστάσεις. Η ειδική γλωσσική διαταραχή δεν οφείλεται σε κάποια υποκείμενη αιτία. Το παιδί στην περίπτωση αυτή επικοινωνεί και αλληλεπιδρά κανονικά με το περιβάλλον του αλλά εμφανίζει δυσκολίες στην παραγωγή και αντίληψη του λόγου. Αντίθετα, στον αυτισμό τα γλωσσικά προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη ενδιαφέροντος του παιδιού ως προς τον κοινωνικό του περίγυρο και στη δυσκολία του να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με τους γύρω του.